Beszámoló tagozatunk 2023. évi tevékenységéről

Ez az esztendő sem tartozik az egyszerű, könnyen vehető esztendők közé.
Az Országos Nyugdíjas Tagozat az elmúlt évben is legfontosabb feladatának tartotta az MSZP programjának kialakításában és megvalósításában való részvételét, különös tekintettel a nyugdíjasok, járulékosok, és időskorúak érdekeinek érvényesítésére. Együttműködés és párbeszéd a civil szerveződésekkel, elsősorban a nyugdíjas érdekvédelmi és érdekképviseleti szervekkel. a nyugdíjasok élethelyzetének és élettapasztalatainak összegzése, megállapítások a tapasztalatok megküldése az MSZP országos elnöksége, a választmány, megyei/fővárosi és helyi tagozatok részére. A nyugdíjasok érdekeinek megjelenítése és annak képviselete. Tagozatunk szervezeti és működési rendszere az elmúlt években is folyamatosan bővült, kivittük a politizálást a pártközpont falai közül. Ebben a társadalmi légkörben különösen nagy volt a tagozat felelőssége, hogy képes legyen megtalálni működésének azon területeit, ahol megmutathatja tagjainak, hogy képes hangját hallatni. Jelenlegi működésünk legnagyobb értéke, hogy a párton belül, civil szervezetekben, szakszervezetekben és idősügyi fórumokon „mi is megszólalunk”, ha szűken is, de megtaláltuk a megszólalás új formáit, a működés szakmai kereteit, s nem utolsó sorban a partnereket, szövetségeseket ehhez a munkához. Mindezt a jelenlegi politikai keretek között értéknek kell, tekinteni.
Létkérdés, hogy az MSZP és a Nyugdíjas tagozat az ország egész területén jelen legyen. A láthatóság a jelenlét idősügyi politizálásunk sikerének alapfeltétele. Nem hagyhatjuk magukra lehetséges választóinkat, a nyugdíjasokat. Tagozatunk alapkövetelménynek tekinti, hogy a nyugdíjak ne veszítsék el értéküket. A jelenlegi inflációkövető rendszer egyáltalán nem eredményezi, hogy a nyugellátás megőrizné az értékét.
Az idősek és nyugdíjasok ügye nem „szociális ágazati” intézkedéseket igényel, a nyugdíjasok sorsát alkotmányos alapjogokban rögzített törvényekben kell biztostani.
Tagozatunk vezetősége tisztségüket és a vele járó megmérettetést azért vállalta, mert hiszünk abban, hogy az MSZP és a tagozat válaszút előtt áll: vagy a szervezeti tartalmi megújulás irányába mozdulunk el, vagy tovább folytatódik a párt és vele együtt a tagozat eróziója. Az elnökség az elmúlt két évben azon dolgozott, hogy az előbbi forgatókönyv valósuljon meg. Minden alkalmat megragadtunk arra, hogy hallassuk hangunkat a FIDESZ jogbiztonságot gyengítő lépéseivel szemben.
Tudomásul vettük, hogy az emberekhez nekünk kell közelebb mennünk, mert ők még mindig nem keresnek bennünket. Ezért a helyi tagozatok, az országos tagozat vezetői és tagjai egyre többen jelentek meg különböző párt és civil rendezvényeken, programokon. Az elnökség és helyi tagozataink többsége korábban sem hagyta el a pártolóinkkal való közvetlen kapcsolattartást.
Az országos nyugdíjas tagozatnak stratégiai célja, hogy a régi és új demokratikus társadalmi szervezetekkel, érdekképviseletekkel, a Nyugdíjasok Országos Képviseletével, a Nyugdíjasok Országos Szövetségével, a szakszervezeti nyugdíjas szervezetekkel, az Életet az Éveknek nyugdíjas egyesülettel és a NYUSZET-tel együttműködjen.
Tagozatunk nagyon fontosnak tartja, hogy a párt baloldali idősügyi politikáját tartalmazó elképzeléseit, terveit, intézkedéseit és a társadalom legszélesebb rétegéivel megismertesse. Tagozatunk tagságának több mint 30% a párton kívüli, ezen felül több ezer egyéni szimpatizánsunk van. Helyi szervezeteink részt vesznek az önkormányzatok idősügyi tanácsainak munkájában. A helyi és megyei tagozataink munkáját elsősorban a közösség építésére, a helyi nyugdíjasok társadalmi kapcsolatainak megerősítésére helyeztük. Az előző évek választási kudarcai megerősítették azt az alapvető tézist, miszerint cselekvő, működő helyi és megyei nyugdíjas tagozatok nélkül a pártban nem lehet eredményes nyugdíjpolitikát folytatni.
Ez évben javítottuk a tagozaton belüli információáramlást. Ezen a téren egyrészt a korábbi negatív tapasztalatok alapján kellett megfelelő változásokat találnunk, másrészt szükségből kellett erényt kovácsolnunk, Gergely József médiafelelősünk munkája nyomán frissítettük, megújítottuk internet honlapunkat, Facebook oldalunkat, amelyeken a párt hivatalos álláspontjai mellett politikusaink véleményei is nyomon követhetők, továbbá a tagozat tagjai, támogatóink, szimpatizánsaink – de akár a velünk egyet nem értők is -kifejthetik véleményüket.
2023 első felében a tényleges inflációnak megfelelő nyugdíjemelés érdekében a NYUSZET-tel közösen közleményt adtunk ki, cikkeket írtunk, média megszólalásokat tettünk, garanciákat követeltünk és követelünk a „becsületbeli ügy” (legalább inflációkövető nyugdíjemelés) betartása érdekében, amelyről a korábbiakban oly sokszor szólt maga a miniszterelnök is. A NYUSZET jelenleg és korábbi években is tagszervezetei révén tagjainak elérésével és a médián keresztül igen sok segítséget nyújt az érdeklődő nyugdíjasoknak, a hiteles megnyilvánulásaival és álláspontjainak rögzítésével hivatkozási alappal is szolgál az érdeklődők részére
Büszkék lehetünk arra, hogy kezdeményező alapítói közé tartoztunk a NYUSZET-nek

Tagozatunk 2023-ban is az Országos Választmány döntései és a hatályos párt alapszabály valamint kongresszusi határozatok figyelembe vételével végezte munkáját munkatervünk szerint az alábbi feladatokat teljesítettük:az előre meghatározott időpontokban minden hónapban megtartottuk az elnökségi üléseket. Az elnökségi ülések előadói: Molnár Zsolt, Komjáthi Imre, Kunhalmi Ágnes, Baja Ferenc, Gurmai Zita, Kiss Gábor, Tóth Bertalan, Hegyi Gyula, Hiller István, Gergely József, Katona Tamás, Gúr Nándor, Juhász László, Lukács András, Ungár Istvánné, és Villám József

januárban feldolgozva a megyei elnökök javaslatait megvitattuk és elfogadtuk az éves munkatervünket.

februárban meghallgattuk a megyei tagozatok munkatervét

 • márciusban a Nő tagozattal együttműködés további teendőinek megtárgyalása
 • áprilisban tájékoztatást kaptunk a párt Frakciójának munkájáról.
 • májusban Hiller István tájékoztatóját hallgattuk meg a választmány munkájáról, kiemelve a tagozatok, platformok tevékenységének jelentőségét.
  Gergely József előadásában tájékoztatót hallgattunk meg a tagozati honlap és Facebook oldalának működéséről.
 • júniusban Molnár Zsolt előadásában tájékoztatót hallhattunk az MSZP stratégiai elképzeléseiről. Katona Tamás ismertette a gazdasági válság várható hatásait. Baja Ferenc a Táncsics alapítvány munkájáról tartott előadást.
 • júliusban a NYUSZET munkájáról Gúr Nándor, Juhász László és Villám József számolt be. Ugyanezen az elnökségi ülésen a szociális törvény hatásairól tartottak előadást Kiss Gábor, (írásban) Keller Nándor és Lukács Pete Mária
 • augusztus 24-25 26-án Dunaújvárosban tartottuk a kihelyezett elnökségi ülést. Kihelyezett ülésen felszólalt Komjáthi Imre társelnökünk is.
  Az ülés megszervezésért és kivitelezéséért külön köszönet illeti meg Sümegi Lajos elnökségi tagunkat.
 • szeptember 8-án elnökségi ülésünket Kecskeméti Fehérasztal találkozón tartottuk meg. Tájékoztatót hallgattunk meg az önkormányzatok munkáját, időskorúakat érintő rendeletek érvényesüléséről, Előadók: Lukács András, Ungár Istvánné.
 • október 6-án az idősek világnapja alkalmából ünnepi beszédet mondott Komjáthi Imre az MSZP társelnöke, Kiss Gábor és Villám József
 • november 17-én tájékoztató a Választmány egész éves munkájáról Előadó. Hiller István
 • december 15-én évértékelő Molnár Zsolt, Kiss Gábor és Villám József
 • Néhány ajánlás a tagozat jövőbeni munkájához:-
 • Növelni kell a tagozat létszámát, azokban a megyékben ahol még nem alakult megyei tagozat ott létre kell azokat.
 • Napra kész állapotba kell hozni a tagozat adminisztrációját.
 • Ki kell dolgozni vagy megújítani a nyugdíjas civilszervezetekkel az
  együttműködési megállapodásokat.
 • Fel kell venni a kapcsolatot az Országgyűlési Frakcióval és olyan javaslatok kidolgozásával segíteni a frakció munkáját, amelyek a nyugdíjasok érdekeinek a legmegfelelőbbek.
 • Az MSZP alapszabály adta lehetőséggel élve a tagozat minden szintjén be kell vonni a munkába a párton kívüli és velünk szimpatizáló nyugdíjas társainkat.
 • Az elnökség munkájának hatékonyabbá tétele érdekében rendszeresé kell tenni az elnökség havonkénti üléseit.
 • A legfontosabb kormányintézkedések, a párt érdekében folyó fontos események naprakész ismereteinek megismerése végett az elnökségi ülésekre az adott tárgykörökben legjobban illetékes előadókat kell meghívni.
 • A tagozat tevékenysége soha korábban nem függött annyira a belső és külső körülmények változásaitól, mint az elmúlt években. A helyi, a megyei és országos vezetésének az előttünk álló időszakban fel kell számolni a régi beidegződéseket. Tudomásul kell vennünk, hogy tagozatunk nem egy szokványos civil szervezet, hanem az MSZP politikai szervezete. Legfőbb feladatunk a párt idősek és nyugdíjasok érdekvédelmi programjának megismertetése a széles társadalommal
  Nekünk időseknek mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a pártban visszaálljon a normális rend, az egymás iránti bizalom, megszűnjenek (ha és ahol van ilyen) a generációk közötti nézeteltérések, és végre összefogva konszolidált körülmények között tudjuk építeni a Magyar Szocialista Pártot.
 • Végezetül köszönet illeti az Országos tagozat tagjait, a megyei és helyi tagozatok kollektíváit, nyitottságukért, segítő és alkotó szándékú együttműködésükért, a tagozatok párton belül betöltött szerepének erősítéséért. Külön köszönet a megyei és helyi tagozatok vezetőinek akik sokszor erőn felüli munkával tudják végezni munkájukat. Köszönettel tartozunk a tagozatainkban tevékenykedő pártonkívüli szimpatizánsoknak akik közül már sokan párttagok lettek. Végül de nem utolsó sorban köszönettel tartozom Országos Tagozat elnökségi tagjainak akik nélkül az Országos Tagozat nem lenne ott ahol most van.

Kecskemét, 2023. december 15.

                                                                           Villám József

                                                                       Tiszteletbeli elnök